bedrijfs logo
Een afspraak : Rechtstreeks of via doorverwijzing

Afspraak maken

Ik ben telefonisch bereikbaar binnen kantooruren: 06 19208038.

Wanneer ik de telefoon niet aanneem krijg je een voicemailbericht te horen. Spreek je naam en telefoonnummer in, dan bel ik z.s.m. terug.

 

Ook kun je via de mail contact opnemen: jevoedingnatuurlijk@gmail.com
 

Vermeld in de email je telefoonnummer zodat ik telefonisch contact kan opnemen.

 

Dietistenpraktijk je Voeding Natuurlijk is gevestgd op het volgende adres:

 

Adres:

Torenstraat 225

3311 TR Dordrecht

 

Afspraak afzeggen
Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, dien je dit minimaal 24 uur van tevoren mee te delen. Indien je dit nalaat, worden de kosten van het consult bij je in rekening gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Privacyverklaring:
In mijn begeleiding is je privacy gewaarborgd. Alles wat je met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ik toon respect voor jou en je omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.

 

Wanneer we een eerste afspraak plannen vraag ik je om persoonlijke gegevens zoals je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres en BSN nummer. Deze gegevens zijn nodig voor de finaciele afhandeling. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligd patienten-registratiesysteem.

 

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik een dossier bijhoud met je gegevens. Hiervoor geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens worden tot 15 jaar na de begeleiding bewaard conform de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Je hebt ten alle tijden het recht om de gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

 

Indien noodzakelijk informeer ik andere zorgverleners zoals je huisarts d.m.v. een rapportage. Dit gebeurt via een beveiligde vorm van gegevensoverdracht. Hiervoor zal ik altijd vooraf toestemming aan je vragen.

 

Mocht je van mening zijn dat je privacy niet voldoende is gewaarborgd, neem dan contact met mij op.

 

Heeft u klachten?

Heeft u klachten over het handelen van uw therapeut/dietist, houdt deze zich naar uw mening niet aan bijvoorbeeld de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht dient u in eerste instantie aan de therapeut/dietist zelf voor te leggen en met haar te bespreken. Lukt het niet de klacht binnen de maximale termijn van 6 weken onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kan een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.

Mocht het niet mogelijk zijn om het geschil met de betrokken therapeut en hulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

Als duidelijk is dat er sprake is van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het College van Toezicht, het tuchtcollege van de MBOG. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen MBOG-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

 

Adressen
Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u informatie met betrekking tot het indienen van een klacht. https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/vragen

Voor algemene publieksinformatie over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en- geschillen-zorg

De website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is https://www.igz.nl
De website van Tuchtcollege in de gezondheidszorg is https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

 

 

 

 

istock_000014052423xsmall